Hakkımızda

Tüzüğümüz

Tüzüğümüz

1000 GÖNÜLLÜDEN 1’İ SEN OL DERNEK TÜZÜĞÜ

 

MADDE-1 DERNEĞİN ADI

Derneğin adı “1000 GÖNÜLLÜDEN 1’İ SEN OL”dur. Derneğin kısa adı “BİNSENDER” olarak belirlenmiştir.

İşbu tüzüğün devamında gereken yerlerde 1000 Gönüllüden 1’i Sen Ol, sadece “dernek” olarak anılacaktır.

MADDE-2 DERNEĞİN MERKEZİ VE TEMSİLCİLİKLER

1000 Gönüllüden 1’i Sen Ol Derneğinin merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti “Ankara” ilindedir. Dernekçe şube açılmayacaktır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde, dernek merkezi bulunan Ankara ili sınırları haricinde temsilcilik açmaya yetkilidir. Yurtdışı temsilciliklerinin açılması genel kurulun yetkisindedir, genel kurulda alınacak onay kararından sonra yurtdışı temsilciliğin açılması için gerekli yasal işlemler dâhil bütün gereklilikleri yönetim kurulu yerine getirir.

MADDE-3 DERNEĞİN AMAÇLARI

1) Her türlü onkolojik ve hematolojik kanserli hastaların, hastalıkları ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmak, hastaların her türlü haklarını korumak ve kollamak, hastalara destek ve yardımlarda bulunmak, var olan en uygun tedaviye en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak;

2) Hastanelerin onkoloji ve hematoloji bölümlerinde tedavi gören çocuk veya yetişkin hastalara ve refakatçilerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, medikal cihaz ve malzeme, temizlik vb. konularda her türlü maddi-manevi, aynî-nakdî yardım yapmak. Hastaların sünnet, nişan, düğün, cenaze ve defin işlemlerinin
masraflarına katkıda bulunmak. Hastalara veya ailelerine ayni–nakdi yardım etmek.

3) Başta   hastalar ve refakatçileri olmak üzere; toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile birlikte kültürel ve sosyal birliği sağlamak ve toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal, kültürel hizmetler yapmak. Faaliyet alanında ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmak

4) Hastaların ve refakatçilerinin yurt içinde moral gezileri, piknik, tiyatro, sinema, müze vb. gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması için her türlü organizasyonları yapmak, rehabilitasyon merkezleri açmak, gıda bankacılığı yapmak.

5) Yurt içindeki eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilere eğitim ve öğretim yardımı yapmak ve burs vermek, kütüphane açmak ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

6) Derneğin faaliyet alanı ile ilgili her türlü ilmi, kültürel sosyal sahalarda seminer, toplantı, açıkoturum, sempozyum, panel, konferans, ve bilimsel çalışmalar yapmak.

7) Derneğin faaliyet alanı ile ilgili yardımların kamuoyunun dikkatine sunulması için her türlü süreli-süresiz  basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak, basın- yayın organlarında ve internet ortamında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, sinema filmi, televizyon filmi, tiyatro eseri, halka yönelik video, sinevizyon, mültivizyon, ve benzeri sanat faaliyetleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak,

8)  Derneğin faaliyetlerini tanıtıcı mahiyette bülten, broşür, dergi, gazete çıkartmak, fuar, sergi ve festivallere katılmak, yazılı ve görsel basına reklam vermek.

9)  Derneğin faaliyet alanı ile ilgili   her türlü hizmeti sunabilmek için kooperatifler, vakıflar, iktisadi işletmeler vb. birimleri kurmak ve işletmek ve/veya sermaye şirketlerine ortak olmak

10)  Dernek faaliyet alanı ile ilgili grup, komite ve komisyonlar oluşturmak, komisyon çalışmalarını desteklemek.

11)  Çevrenin korunması amacıyla; orman, göl, akarsu ve doğal alanlarda bağış, kira veya satın alma yolu ile hatıra ve dernek ormanı oluşturmak.

12)  Dernek faaliyet alanı ile ilgili yurt içi çalışma ve kampanyalara katkı sağlamak amacıyla; basın açıklaması, bildiri, program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve yardımlaşmada bulunmak.

13)  Yurt içi ve yurt dışında benzeri faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve platformlar oluşturmak, iş birliği yapmak, karşılıklı bilgi alışverişi yapmak, bu amaçla bilgi bankası ve iletişim ağı oluşturmak.

14)
Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırmaları desteklemek ve ödüllendirmek, hizmet ödülleri vermek, araştırma merkezi ya da laboratuvar, klinik, poliklinik, hastane kurmak ve işletmek ya da bu tür kuruluşları desteklemek;

15)  Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve kuruşları İlişkilerine Dair Kanun, 5393sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak proje yürütmek.

16) Milli bayramlar ve yılbaşında hasta ve refakatçilere yemek ve hediye vermek, eğlence düzenlemek.

MADDE-4 DERNEĞİN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK
İÇİN YAPABİLECEKLERİ

a) Taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü eser inşaatı yaptırabilir.

b) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için her türlü basılı ve dijital yayını çıkarabilir, kitap bastırabilir; toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar, yemekli geceler, kokteyller ve diğer etkinlikleri düzenleyebilir. Bu etkinliklerden gelir elde edebilir.

c) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temini amacıyla vakıf ve yardımlaşma sandığı kurabilir. Dernek faaliyetlerine katkı sağlamak için gerekli yatırımları yapabilir, ticari işletme açabilir.

d) Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapabilir, öneri ve dilekleri belirleyebilir. Teşvik edici ödüller verebilir.

e) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım alır, verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri ve bağışları kabul edebilir.

f) Amaç hizmet ve konularını gerçekleştirmek için lokal, sosyal tesis ve spor tesisleri açabilir. mevzuatın spor ve hukuk derneklerine izin verdiği diğer gerekli çalışmaları yapabilir.

g) Derneğe bağışlar, ölüme bağlı tasarruflarla yapılanlarda dahil olmak üzere bağış, hibe, hediye kabul edilebilir.

h) Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışı gezileri, kermesler, sergiler, anma geceleri, tiyatro gösterileri ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak, piknik ve ziyaret yapmak.

ı) Dernek faaliyetlerini icra etmek amacıyla menkul, gayrimenkul ve araç bağışlarını kabul etmek, bunları satın almak, kiralamak, kiraya vermek. Gelir elde etme amacıyla menkul, gayrimenkul mal edinmek, bina veya tesisler inşa etmek veya kiralamak. Lokal veya işletme açma ve çalıştırmak.

i) Dernek iş bu tüzükte bulunan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, sivil toplum örgütlerinden, gerçek veya tüzel kişilerden maddi yardım almak,

j) Faaliyet alanında değerlendirilmek üzere her türlü kurban bağışı kabul ederek, yurtiçi ve yurt dışında kurban organizasyonları yapmak. Ayrıca, Ramazan Ayına mahsus gelen her türlü ayni ve nakdi tüm bağışları kabul ederek, gelen bağışların hastalara ve refakatçilerine ulaştırmak için yurtiçi ve yurtdışında organizasyonlar yaparak, iftar-sahur yemek
ve programları tertip etmek

k) Dernekler Kanununun müsaade ettiği diğer işleri yapmak.

 

MADDE-5 DERNEĞİN İLKELERİ

İşbu dernek yardım amaçlı bir kuruluştur. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilir, tüzel kişilerin kuruluşunda yer alabilir, her türlü etkinlik ve sosyal faaliyet düzenleyebilir. 1000 Gönüllüden 1’i Sen Ol Derneği’nin üyeleri mensup olduğu derneğin onuruna gölge düşürecek hiçbir faaliyette bulunulmaması derneğin ilkelerinden biridir.

Bütün üyeler dernek ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

MADDE-6 DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK
İŞLEMLERİ

Derneğin iki tür üyesi vardır. Asil üye, Fahri üye.

a) Asil üyelik: Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabuledilenlerdir. Fiil ehliyetine sahip bulunan derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul ve taahhüt eden onkoloji ve hematoloji hastaları, bu hastalıklar nedeniyle önceden tedavi görenler, halen tedavi almakta olanlar ve onkoloji ve hematoloji hastalarının ikinci derece dahil akrabaları, onkoloji ve hematolojik kanserler alanında çalışan ve faaliyet gösteren hekim ve hekim olmayan tüm sağlık çalışanları ve araştırmacılar ve kanser gönüllüleri olan gerçek kişi ve tüzel kişiler derneğe asil üye olma hakkına sahiptir.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Asil üyelik başvuru koşulları:

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

2. 18 yaşını bitirmiş bulunmak,

3. Kurucu üyelerden biri veya dernekte üç yılını doldurmuş asil üyelerden en az ikisi tarafından tavsiye edilmek,

Fahri Üyelik: Onkoloji ve Hematoloji ve diğer ilgili alanlarda uluslararası katkılarda bulunmuş Türk ya da yabancı bilim adamları, katkıda bulunmak isteyen iş ve siyaset insanları, Yönetim Kurulunun alacağı kararla fahri üye sıfatını kazanırlar. Fahri üyelerden ödenti alınmaz. Fahri üyeler Genel Kurula oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanların Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olarak kabulü mümkündür.

MADDE-7 DERNEĞE ASLİ ÜYELİK İÇİN BAŞVURU VE BAŞVURUNUN İNCELENMESİ

Derneğe asli üyelik başvurusu, asli üye olabilme koşullarını taşıyanların, dernek merkez veya temsilciliklerine başvuru formu vermesi usulüyle yapılır. Başvuru formu gerekli belgeleri içermek ve usulünce gerekli yerlerin imzalanmış olması koşullarıyla geçerlidir. Temsilcilikler aldıkları başvuruları on gün (10) içerisinde dernek merkezine iletmekle mükelleftirler. Üye başvurusu yapanlara referans olan üyelerinde bu başvuru formunu imzalaması şarttır.

Başvuru formları dernek genel sekreterliğince toplanır ve incelenir. Eksiksiz olduğu dernek genel sekreterliğince onaylanan üyelik talebi yine dernek genel sekreterliğince dernek merkezinde on beş (15) gün süre ile askıya çıkarılır. Üyelik talepleri ayrıca genel sekreterliğin uygun göreceği şekilde üyelere iletilir. Her üye askı süresi içinde yazılı olarak başvuruda bulunana itiraz edebilir. İtiraz gizli tutulur, asli üye adayına herhangi bir yazılı itiraz söz konusu olursa son ve kesin karar yönetim kurulunca alınır. İtiraz gerekçeli olmalıdır. İtiraz eden yönetim kurulunca davet edilip dinlenebilir, yönetim kurulu itirazdan itibaren otuz gün (30) gün içerisinde karar verir. Karar hem üye adayına hem de itiraz edene, genel sekreter tarafından bildirilir.

Askı süresi tamamlanınca üye adayının dosyası, asli üyelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından incelenir ve üyeliğe kabule uygun olduğu veya olmadığı şeklindeki görüşünü hazırlar. Hazırlanan bu görüş, yönetim kuruluna, asli üyelerden sorumlu yönetim kurulu üyesince sunulur.

Yönetim Kurulu, başvuran kimsenin asli üyeliğe kabulü veya üyelik talebinin reddi hakkında kararını başvuru tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde karara bağlar. Sonucu yazılı olarak müracaat sahibine başvuru formunda yer alan adres aracılığıyla iletir. Ret kararlarına karşı bir (1) ay içerisinde yapılacak itirazlar, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere takip eden ilk dernek genel kuruluna sunulur.

Asli üyelik başvurusu reddedilenler, ret kararının üzerinden bir (1) yıl geçmeden tekrar başvuruda bulunamaz. Süre geçmeden tekrar başvuruda bulunanların bu talebi genel sekreterce reddedilir. İtiraz üzerine hakkında ret kararı verilmiş olan üye adayının tekrar yaptığı başvuru, genel sekreterlikçe itiraz sahibine de bildirilir.

MADDE-8 ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

Asli üyelik talebi kabul edilen kişiye, derneğe giriş aidatını ve o yıla ait aidatını otuz (30) gün içinde ödemesi gerektiği dernek genel sekreterliğince bildirilir. Bu süre içinde gereken ödeme yapılmaz ise, üyelik talebinin kabulüne ilişkin yönetim kurulu kararı, bu durum belirtilerek alınacak başka bir yönetim kurulu kararıyla kaldırılır. Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirenlerin dosyası yönetim kurulunun üyelikten sorumlu üyesi tarafından dernek genel sekreterliğine gönderilir ve üye kayıt defterine, kişinin üyeliği işlenir. Üye kayıt defterine işlenen kişi üyeliğe yönetim kurulunca verilen kabul tarihinden itibaren dernek üyesi sıfatını kazanır.

MADDE-9 ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Her üye yalnızca bir organda görev alabilir. Asli üyeler birden çok komisyon ve komite içerisinde yer alabilir.

Her üye;

a.Üyelik sıfatından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmekle,

b.Derneğin kuruluş amacının gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,

c.Tüzük ve yönetmenlik hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymakla,

d.Yükümlülük ve görev ifasında, hakların kullanılması ve borçların edasında iyi niyet kaidelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

MADDE-10 ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

Dernek üyeliği, dernekten ayrılma ve çıkarılma halinde sona erer.

A. Üyelikten ayrılma: Her üye hiçbir sebep göstermeksizin yönetim kuruluna yazı ile ayrılma iradesini bildirmek suretiyle üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Aidat yükümlülüğüne ilişkin hususlar saklıdır.

B. Üyelikten çıkarılma:

a. Tüzüğün 6.maddesine göre üyelik şartlarını kaybedenler,

b. Tüzüğün hükümlerine göre dernekten ihracını gerektiren bir fiili işleyenler, aidat borcuna istinaden verilen süre içerisinde ödeme yapmayanlar, dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunanlar, dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar, verilen görevlerden sürekli kaçınanlar,

c. Kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,

d. Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar,

e. Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler,

Yukarıda tanımlanan eylemlerden birini gerçekleştiren üyenin durumunu, Dernek Yönetim Kurulu, Disiplin Kuruluna bir yazı ile bildirir. Disiplin Kurulu, üyenin durumunu incelemek üzere üyeyi de görüşemeye davet ederek, konu ile ilgili üyeye diyeceklerini sorarak konuyu inceler. İnceleme sonucunda görüşünü yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Bu süre üye hakkındaki yazının tebliğinden itibaren on beş (15) günü geçemez. Üyeliğe son verme ile ilgili kararı, Disiplin Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Yönetim Kurulu verir ve üyeye tebliğ eder. Üye bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz(30) gün içinde Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Bu takdirde kesin karar ilk Genel Kurul toplantısında alınır. Üyeliğine son verilen üye ancak dinleyici olarak bu Genel Kurul toplantısına katılabilir.

Fahri üyeler disiplin kurulunun talebi üzerine genel kurul tarafından üyelikten çıkarılır.

Herhangi bir sebeple dernekten çıkarılan üyenin, kararın tebliği tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde Yönetim Kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kurul’dan ihracın kaldırılmasını talep etmek hakkı vardır. Bu talep, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere mümkün olan ilk genel kurul toplantısında sunulur.

Dernekten ayrılan veya çıkarılan kimsenin üye kaydı silinir ve hiçbir şekilde tekrar üye olamaz, sicil numarası başka kimseye verilmez. Her ne sebeple olursa olsun üyeliği sona eren kişinin aidatları iade olunmaz ve bu kişiler dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler.

Üyenin ayrılma dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda istifa işlemi sonuçlanmış olur. Ayrılan üyenin derneğe olan aidat ve aidattan kaynaklı yasal faiz vecibelerini bakidir. Üyelikten ayrılma birikmiş borçlarını sona erdirmez, dernek ayrılan üyeye yatırdığı aidatlar iade edilmez.

MADDE-11 DERNEĞE GİRİŞ BAĞIŞI VE YILLIK ÜYELİK AİDATI

Dernek asil üyeleri aidat ödemekle yükümlüdür. Aidatlar yabancı para birimi cinsinden kararlaştırılamaz.

Yıllık Aidat, üyelerin her takvim yılı, ocak ayından başlayıp aralık ayında sona eren süreç için ödemekle yükümlü oldukları aidattır, üyeliğe kabul ve kuruluştan itibaren her yılın ocak ayında iş bu yıllık aidat yükümlülüğü yenilenir.

a.      Üyelerden yıllık aidat olarak 240 TL aidat alınır.

Yıllık aidat,
üyeliğe kabulde ilgili yılın bitimine kaç ay kalırsa kalsın, üyeliğe kabul yılı için de ayrıca ödenir. Her üye en geç Genel Kuruldan bir (1) ay öncesine kadar
aidatını yatırmak zorundadır

Yönetim kurulunca her yıl aralık ayında yapılacak belirleme sonucu aidatını ödemeyen üyelere posta veya elektronik posta yoluyla ihtar yapılır. İhtar sonucu aidatını bir
(1) ay içinde ödemeyen üyelerin aidat borçları için yasal takip yapılarak üyelikten çıkarılması için işlemlere başlanır.

Fahri üyelerin aidat sorumluluğu yoktur.

Disiplin
kurulunda yer alan üyeler genel kurulca her yıl için ayrı ayrı alınacak karar sonucu aidat ödemekten muaf tutulabilirler.

 

MADDE-12 DERNEK GÖREVLİLERİ

Yönetim Kurulu, dernek hizmetlerinin yürütülmesi için gönüllü çalışanlar yanında mer’i iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kısmi ve tam zamanlı gerekli sayıda çalışan
istihdam edebilir. Yönetim Kurulu bu çalışanların ücretlerini; çalışanların niteliği, çalışma alan ve koşulları ile çalışma sürelerini dikkate alarak belirler.

MADDE-13 DUYURU
VE BİLDİRİMLER

Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin dernek kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Adres değişiklikleri üye tarafından derneğe bildirilmek zorundadır.

MADDE-14 DERNEĞİN ORGANLARI


A. Genel Kurul

B. Yönetim Kurulu

C. Denetim Kurulu

D. Disiplin Kurulu

Olmak üzere dört (4) organdan ibarettir.

MADDE-15 KOMİTELER VE KOMİSYONLAR

Genel kurulda uygun görülmesi halinde çeşitli komisyonlar ve komiteler kurulabilir. Bu komisyon ve komiteler yönetim kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Komite ve komisyon üyelerinin kaydı yönetim kurulunca tutulur.

Komisyonlar ve komitelerin her yıl için geçici olması esastır, organ statüsünde değildirler.

Her üye birden çok komite ve komisyon içerisinde yer alabilir. Komiteler ve komisyonlar, kendi üyeleri içinde görev paylaşımını yapabilir.

MADDE-16 GENEL KURUL

            Genel Kurul, Derneğin en yüksek organı olup, dernek tüzüğü ve dernekler mevzuatı çerçevesinde genel kurula katılma hakkına sahip bulunan asli dernek üyelerinden oluşur

MADDE-17 GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılan hususları müzakere eder ve karara bağlar.

a. Dernek organlarının seçilmesi,

b. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi,

c. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edilmesi,

d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f. Yapılması gereken işler hakkında Yönetim Kurulu ve diğer Kurullara yetki verilmesi,

g. Kurul ve Komitelerin çalışma ve faaliyetlerinin denetlenmesi,

h. Disiplin
Kurulunca verilen cezalara karşı yapılan itirazların görüşülüp karara bağlanması,

ı. Yönetim
Kurulu’nca verilen üyeliğe kabul/ret kararlarına karşı yapılan itirazların görüşülüp karara bağlanması,

i. Dernek tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi,

j. Derneğin feshedilmesi, adının ve merkezinin değiştirilmesi, fahri üyeliklere son verilmesi,

k. Mevzuat ve dernek tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

l. Komisyon ve komitelerin belirlenmesi.

m. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönergelerin incelenip aynen veya değiştirerek onaylanması,

MADDE-18 GENEL KURUL OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARI

Kuruluşta yapılacak genel kurul saklı kalmak kaydıyla, genel kurul 3(üç) yılda bir Mayıs ayında olağan toplanır. Genel kurulun toplanma yerini ve
zamanını yönetim kurulu belirler.

Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden 1/5’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği Genel Sekreterlik tarafından incelenir. Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim
Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh
Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE-19 GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

            Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Türkiye Cumhuriyeti, Ankara ili sınırları içinde yönetim kurulunun belirleyeceği başka yerde yapılır.

MADDE-20 GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ

Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş(15)  gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış(60) günden fazla

olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur, ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Fahri üyeler de toplantıya katılabilir.

MADDE-21 GENEL KURUL TOPLANTI YETER VE KARAR
YETER SAYISI

            Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye tam sayısının yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlarının alınabilmesi için ise üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda yukarıdaki çoğunluk aranmaz, ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı hiçbir şekilde Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul,  toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak tüzük değişikliği kararları ile derneğin feshine ilişkin kararlar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. Fahri üyeler yeter sayılarına dahil değildir.

MADDE-22 GÜNDEM, KARAR YETER SAYISI VE OY
KULLANMA

            Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 Tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, Genel Kurulda oylamaya katılan üye sayısının yarısından bir fazlasıyla karar verilir.

Disiplin kurulu gerekli gördüğü hususlarında gündeme madde eklenmesini isteyebilir.

 Genel Kurul toplantılarında, başkanlık divanı, kurulacak komite ve komisyonların seçimi açık oyla, organların seçimi gizli oyla yapılır. Aksine karar verilmedikçe
kararlar açık oyla alınır.

MADDE-23 GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ
USULÜ

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler, oy kullanamazlar.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından
açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin
karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.

Genel Kurul,
gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından
ve varsa yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün (7) içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE-24 GENEL KURULDA OY VERME

Seçim toplantısı Divan Başkanı tarafından açılır. Oy kullanma işlemi için bir süre konulur. Konulan süre içerisinde sandık başına gelmiş olanlar tespit edilerek
oylarını kullanırlar. Oy kullanacak üyeler, resmi hüviyetini ve üye kartını sandık kuruluna verir. Dernek mührü ile mühürlenmiş Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından imzalanmış zarfı alarak kapalı hücrelerde oy pusulasını zarfa koyarak kapatır, sandık kurulu önünde sandığa atar. Oy kullanan üye adının
yazılı olduğu listeyi imzalayarak hüviyetini geri alır. Matbu ya da elle yazılmış oy pusulaları kullanılabilir.

Üstü çizilmiş isimler geçersizdir. Matbu oy pusulalarında çizilen isimler üzerine süresinde aday olmuş başka isimler yazılabilir. Yeter sayıda oy zarfı Genel Sekreter tarafından imza karşılığı sandık kurulu başkanına teslim edilir. Oy zarfları oy adetinden fazla kullanılmış ise bu durum sebebi belirtilerek bir tutanakla tespit edilir.

Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE-25 OYLARIN TASNİF VE SAYIMI

Oy verme sona erdikten sonra Sandık Kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıklar sıra ile açılarak sayım yapılır. Zarf adeti, üye adetinden veya oy kullanan üye adetinden fazla çıktığı taktirde fazla çıkan sayıda zarf açılmadan iptal edilir. Seçime giren aday sayısının birden fazla olup eşit sayıda oy almaları halinde ise aynı genel kurulda seçim yeniden yapılır. Sayım sonucu, Sandık Kurulu tarafından tutanağa geçirilir ve oy pusulaları ayrı ayrı zarflar içinde bir torbaya konularak mühürlenir, Divan Başkanına teslim edilir. Seçim sonuçları, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından derhal ve bir yazıyla Yönetim Kuruluna ve seçilenlere bildirilir.

Sayım ve seçim sonucuna itiraz halinde bütün sandık kurulunun iştiraki ile yeniden sayım yapılır. Bu sonuç kesindir. Seçim sonuçlarına, seçimi takip
eden günün mesai saati bitimine kadar itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Genel Kurul Başkanlık Divanına yapılır. Oy verme yerinin, oy kullanmanın ve sayımın
düzeni ve seçimle ilgili işlemler, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür.

Genel Kurul Divan Başkanı aynı zamanda Sandık Kurulu Başkanlığını da yapar. Sandık Kurulu üyeleri ise asgari üç (3) kişi olmak üzere seçimlerden önce Genel Kurul tarafından seçilir.

MADDE-26 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.

MADDE-27 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla üç(3) yıl için seçilen on iki (12) asil beş (5) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında
aralarında görev bölümü yaparak başkan, dört (4) başkan yardımcısı, bir (1) Genel Sekreter, bir (1) Sayman üye ile gerekli görünen faaliyetleri yürütecek diğer
üyeleri belirler. Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olduğunda, yerine yedek üyelerden birinci sırada bulunan yazılı olarak davet edilir. Davete tebligat tarihinden itibaren bir (1) hafta süre içerisinde cevap vermeyen yedek üyenin yerine bir sonraki yedek üye davet edilir.

İstifa eden Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula katılıp hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden yeniden göreve
seçilemezler. Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri, bütçeyi aşan harcamaları için Derneğin hiçbir gelirini temlik edemezler.

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri
veya Denetleme Kurulu tarafından bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin
Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç (3) kişiyi, bir (1)ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

MADDE-28 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE
YETKİLERİ

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a)         Derneği üçüncü kişilere karşı temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek; icra
kurulunu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek,

b)         Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c)         Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

d)        Genel Kurulun aldığı kararları yürütmek,

e)         Dernek çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak ihtisas komisyonlarının kurulmasına karar vermek, bu komisyonların yönetim yapısını belirlemek, çalışmalarını denetlemek ve gerekirse komisyon faaliyetlerini sona erdirmek,

f)         Derneğin çalışmalarını düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak,

g)         Gerekli gördüğünde derneğin hesaplarını bir bağımsız denetleme kuruluşuna denetletmek,

h)         Yönetim Kurulu seçiminden sonra, en geç yedi (7) gün içerisinde ilk toplantısını yapmak ve ilk toplantıda kendi arasında görev bölümü yaparak açık oyla dört başkan yardımcısı, bir sayman üye ve bir genel sekreter seçmek,

i)          Dernek merkezinde üç (3) ayda en az bir (1) kez önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız toplanmak,

j)          Mevzuat gereği yıllık beyannameyi ilgili makamlara vermek,

k)         Genel Kurulun yetkisi ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,

I)         Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek ve ayni haklar tesis ettirmek,

m)        Dernek tüzüğünde belirlenen amaçları gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

n)         Temsilcilikleri ve oluşturulan komite, kurul, konsey ve diğer organların işleyişi başta olmak üzere gerekli gördüğü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek için
yönetmelikler hazırlamak,

o)         Temsilcilik Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerinin, temsilcilik harcamalarında oluşan aşırı dengesizlik veya siyasi etkinlik gibi haller başta olmak üzere gerekli gördüğü takdirde ilgili üye/kurulları görevden almak ve gerekli koşullarda Dernek ve temsilcilik işlerinin aksamaması için olağan veya olağanüstü Genel Kurul’a
kadar Yönetim veya Denetleme Kurulu’nu atama sureti ile oluşturmak,

p)         Dernek tüzüğünün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak,

r)         Kullanılmaz hale gelmiş veya satılmasında derneğin menfaati olan taşınır malları Yönetim Kurulu kararı ile
satmak.

 

MADDE-29 YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE ÇALIŞMA USULLERİ

Yönetim Kurulu en az ayda bir (1) kez toplanır. Yönetim Kurulu üye tamsayısının üçte iki çoğunluğun katılımıyla toplantı yeter sayısı sağlanır.  Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her yönetim kurulu üyesi gündeme madde ilave ettirebilir. Kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek karar defterine yazılır ve okunaraküyeler tarafından imzalanır.

Mazeretsiz olarak arka arkaya üç (3) toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu, Derneğin temsil ve yürütme organıdır. Yetkili İhtisas
Kurullarının görüşünü alarak Derneğin çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür.

Yönetim
Kurulunca alınacak kararlar; toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulunca oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Kararın altına ret gerekçesi yazılır.

Derneğin herhangi bir sebeple herhangi bir kişi ve/veya kuruma borçlanmasına ancak Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu, Derneğin borçlanmasına ilişkin
kararlarını ancak toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla alabilir.

MADDE-30 YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCILARI

Yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda derneğin de başkanıdır. Başkan, derneği temsil eder. Yönetim kurulu ve genel kurul kararları başkan tarafından yerine getirilir.

Başkan, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar ile ve bununla birlikte diğer dernek, vakıf, birlikler ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Derneğin organları ve organlarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Derneğin faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Derneği temsil ve ilzam eder. Mevzuatların ve Dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

Başkan, dört (4) başkan yardımcısı belirler. Başkan yetkilerinin bir kısmını başkan yardımcılarına devredebilir. Başkan yardımcıları başkanın bulunmadığı ve yetki aldığı zamanlarda başkana ait görevleri yapar. Başkan yardımcıları, başkan tarafından verilen yetkiyi açıklayıcı unvanlar kullanabilir.

MADDE-31 DERNEK GENEL SEKRETERİ

Genel Sekreter Yönetim Kurulu kararlarını yürütür. Tüzük veya kanunla kendisine verilmiş olan her türlü görevi yerine getirir, kanunların dernekler ile ilgili öngördüğü bildirimleri gerektiğinde yönetim kurulu gerektiğinde dernek adına yapar. Her türlü yazışmaları yürütür. Resmi-özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular. Başkanın bulunmadığı hallerde ve başkan yahut yönetim kurulu tarafından doğrudan yetkilendirildiği hallerde idari işlerde sayman üye ile birlikte müştereken derneği temsil eder.

MADDE-32 DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREVLERİ

Başkan, başkan yardımcıları ve genel sekreter harici özel görevleri olan yönetim kurulu üyeleri ve unvanları şunlardır:

a.    Sayman üye, derneğin mali işlerini yürütür. Derneğin bütçe ve muhasebe işlerini tanzim ve idare eder. Derneğin muhasebe işlerini kendi mesuliyeti altında Yönetim
Kurulu kararı ile, ücretli veya ücretsiz kimselerin yardımı ile mevzuata uygun olarak yapar. Derneğin tahsilat ve tediyatına ait evrak vesaiki imza eder. Derneğin yıllık bütçesini ve Genel Kurula tevdi edilecek hesap vaziyeti ile muhasebe raporunu hazırlar. Genel Kurula bunun açıklamasını yapar ve tenkitlere cevap verir. Sayman üye, derneğin bilumum hesap hareketini tanzim ve idare eder. Tahsilat ve tediye evrakını başkan veya başkan yardımcısı ile birlikte imzalar. Dernek kasasında, en fazla yönetim kurulunun belirleyeceği kadar para bulundurabilir. Mali işlerde tahsil ve tediye evrakını başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısı ile sayman üye müştereken imza ederler. Diğer işlerde Başkan, başkan yardımcıları veya genel sekreter evrakları müştereken imza ederler. Derneği yük altına sokacak ahvalde Yönetim Kurulu kararı esastır. Yönetim Kurulunca verilmiş olan yıllık yetki limiti üzerinde hiçbir ödeme yapılamaz.

b.
Dernek üyeleri arasındaki ilişkiyi arttırmak ve üyeliği geliştirmek için asli üyelerden sorumlu bir yönetim kurulu üyesi belirlenir.

c.    Varsa dernek lokalini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak idare etmek, lokal dahilinde disiplin tesisine çalışmak, personelin tavır ve hareketlerini kontrol etmek ayrıca lokalin muntazam işleyişini temin etmekle görevli olarak Yönetim Kurulu, üyelerden birini idare amiri olarak görevlendirir.

MADDE-33 YÖNETİM KURULUNUN DEVİR VE TESLİMİ

Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kuruluna Derneğin mal varlığını ve yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu ve bundan görevli personelin sorumlu olduğu envanter defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder. Devir teslim işlemi, Yönetim Kurulu seçimini takip eden yedi
(7) gün içinde yapılır. İşlem bir tutanakla tespit edilir ve ilgililer tarafından imzalanır. Devir-teslim işleminin günü, saati ve yeri tespit edilerek yeni Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.

MADDE-34 DENETLEME KURULU

Denetleme(denetim) Kurulu, Genel Kurulca üç(3) yıl için seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden teşekkül eder.
Denetim kurulu:

a)         Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği hususunu,

b)         Derneğin; defterlerinin, hesaplarının ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

c)         Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve yılda bir (1) kere denetler,

d)        Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da denetler.

Denetleme Kurulu yukarıda sayılı hususlarda oluşturduğu denetim sonuçlarını bir rapor halinde Dernek Yönetim Kuruluna ve toplandığı takdirde Dernek Genel Kuruluna sunar.

Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz

Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kuruluna ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar. Denetleme Kurulu denetleme sonucuna göre gerekiyor ise, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister. Denetlemede suiistimalin veya Derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde, Denetleme Kurulu Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür.

MADDE-35 DİSİPLİN KURULU İLE DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler arka arkaya dört (4) dönem için seçilebilirler.

Disiplin Kurulu üye tam sayısıyla toplanır, çoğunlukla karar verir. Toplantı yeter sayısı asil üyelerle sağlanamazsa, yedek üyece tamamlanır. Yedek üye mümkün olduğunca her toplantıda hazır bulunur. Disiplin kurulu başkanını kendisi seçer. Disiplin kurulu başkanı diğer organlar ile komiteler ve komisyonların da toplantılarına katılabilir, kendisinden görüş istenebilir.

Disiplin kurulunun ihtiyaçları yönetim kurulunca sağlanır. İstemleri yönetim kurulunca yerine getirilir. Disiplin kurulu üyeleri istedikleri yönetim kurulu toplantısına
katılabilirler.

  Yönetim Kurulunun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yahut üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikâyetler ile birlikte gerekli gördüğü hususlarda da resen soruşturma yetkisine haizdir.

Müracaatın doğrudan doğruya Disiplin Kuruluna yapılması halinde ve resen yapacağı soruşturmalarda, şikayet ve soruşturma, Yönetim Kuruluna yazı ile on (10) gün
içinde duyurulur. Yönetim Kurulu dilerse görüşünü on (10) gün içinde Disiplin Kuruluna bildirir. İlgilileri ve şahitleri davet ederek dinler, gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler, delilleri toplar, tahkikat tamamlandıktan sonra savunma alarak kararını verir.

Üyelerin disiplin kurulunun istemlerine uyması zorunludur. Disiplin kurulu davetleri, bildirileri ve bilgi alışverişini kendi belirlediği usulde serbestçe yapar.

Disiplin Kurulu tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunan, istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında Disiplin Kurulunca resen soruşturma açılarak disiplin cezası uygulanır. Meşru mazeretleri sebebiyle Disiplin Kuruluna gelemeyenlerin ifadeleri görevlendirilecek bir Disiplin Kurulu üyesi tarafından bulundukları yerde alınır veya ifadenin yazılı olarak gönderilmesi istenir.

Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunma göndermeyen kimse hakkında savunma alınmadan karar verilir. Savunma alındıktan
veya yukarıdaki fıkra gereğince savunma alınmamış ise tahkikatın sonuçlanmasından sonra on beş(15) gün içinde karar verilir. Karar en geç üç (3) gün içerisinde Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yönetim Kurulunca kararın bir nüshası ilgiliye tebliğ edilir, bir nüshası Derneğin ilan tahtasında on beş (15) gün süreyle ilan edilir, bir nüshası da ilgilinin sicil dosyasına eklenir.

36.maddede belirtilen fiillerden dolayı ihtar ve kınama cezası alanların, herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu’nun üyeye, ihtar, kınama veya ihraç kararını tebliğ etmesinden itibaren bir(1) ay içerisinde, Yönetim Kurulu’na verilecek yazılı dilekçe ile yapılır. İtiraz, yapılacak ilk Genel Kurula sunulur. Genel Kurul tarafından alınacak kararlar kesindir. Kesinleşen Disiplin Kurulu kararları on beş (15) gün içinde Yönetim Kurulunca uygulanmak zorundadır.

Disiplin kurulunca verilen kararlar, derneğin iradesidir.

Fahri üyeler de disiplin kurulunun incelemesine ve şikayete tabidir. Disiplin kurulu uygun görürse fahri üyeliğin sona ermesi için ilk genel kurulda sunulmak üzere görüşünü hazırlayabilir. İlk genel kurula kadar fahri üyeliğin askıya alınmasına karar verebilir.

MADDE-36 DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI

Disiplin cezaları şunlardır:

a. Uyarı           :Yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.

b. Kınama       :Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Üyenin siciline geçer.

c.İhraç            :Tüzükte ve yasalarda belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve üyenin sicilden kaydı silinir.

       

A-Durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre uyarı, kınama veya ihraç kararı verilecek disiplin suçları şunlardır:

1.Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı fiilleri ika etmek;

2.Türk Medeni Kanunu’nun derneklerle ilgili hükümlerine, Dernekler Kanunu’na, Dernekler Yönetmeliği’ne, Dernek Tüzüğüne ve Derneğin organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymamak, bunları ihlal etmek,
kendilerine verilmiş olan görevleri yapmamak, savsaklamak veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymamak,

3.Basın ve yayın yoluyla Derneğin, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetini tahkir etmek, basın yayın yoluyla söz, yazı, bildiri ve beyanat suretiyle Derneği küçük düşürmek.

B-Tespiti halinde ihraç disiplin cezası verilecek durumlar:


1.Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,

2.Dernekteki görevini ve/veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin etmek,

3.Her ne surette olursa olsun, Derneğin kendisine tevdii ettiği para, evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanmak, sarf etmek, satmak veya saklamak,

4.Derneğe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir veya saklamak, sahte evrak düzenlemek,
5.Genel Kurul ve diğer Dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırmak,

6.Genel ahlaka aykırı veya yüz kızartıcı bir davranış göstermek,

7.Tüzüğün 6.maddesinde belirtilen üyelik koşullarını kaybetmek,

8.Dernekten yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokmak,

Disiplin cezalarına ilişkin yaptırım, disiplin kurulunun takdirindedir. Gerekli inceleme sonucu disiplin cezasına hükmedebileceği gibi disiplin cezası verilmesine gerek olmadığına da hükmedebilir. Fahri ve asli üyeler de disiplin cezası hükümlerine tabidir. Üyelikten çıkarma kararlarını, disiplin kurulunun vereceği rapora istinaden yönetim kurulu verir.

 

MADDE-37 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a)Üyelerin yıllık aidatları, Yıllık olarak 240 TL aidat alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

b)Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

c)Dernekçe yapılan yayınlardan ve tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışmaları, konferans ve seminer, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d)Derneğin mal varlığı değerlerinden elde edilen gelirler

e) 2860 sayılı Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak
bağış ve Yardımlar ile Derneğe yapılan bağışlar ve yardımlar,

e)   Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği   ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

f)   Reklam ve sponsorluk gelirleri,

g)   Dernek dergisi gelirleri,

h)   Diğer Gelirler

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi için önceden yetkili İdari makamlara bildirimde bulunulması gerekir.

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile
yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE-38 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,
yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE-39 DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİNİN İZLENMESİNDE UYULACAK İLKELER

Derneğin her türlü geliri, mer’i mevzuata uygun şekilde alındı belgesi ile, her türlü gideri
de harcama belgesi ile belgelendirilir.

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu
kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler ve elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı
Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernek Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzasının bulunması gerekir. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda mer’i mevzuata ve mer’i mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenmiş kurallara göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası, ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu
başkanınca onaylanır. Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulunca belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirilir. Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik kartlarıyla (yetki belgesi) ödenti, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkili kılınan kişiler dışında hiç kimse Dernek nam ve hesabına ayni ve/veya nakdi yardım toplayamaz. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten
yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin
dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

MADDE-40 FAHRİ ÜYELİK

Mevcudiyetleri ile Derneğe maddi ve manevi yönden güç kazandırabilecek veya ülkemizin üstün menfaatleri için maddi ve manevi çalışmaları ile ün kazanmış; kültürel, sanatsal, bilimsel ve siyasal alanda ulusal ve/veya uluslararası başarılara ulaşmış kişilerden Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile belirlenir. Bu kişiler dernek organlarında yer alamaz ve genel kurulda oy kullanamazlar, ancak tesislerden yararlanırlar, dernek etkinliklerine katılabilirler.

Fahri üyeliğe kabul edilen kişiler aidat ödemezler. Fahri üyeler tarafından yapılan ödemeler bağış olarak derneğe kabul edilir. Üyelikten çıkarılmaları disiplin kurulunun talebi sonucu genel kurul tarafından gerçekleştirilir. Fahri üyeliklere yapılacak itirazlar, asli üyeliğe itiraz usulüne tabidir.

MADDE-41 SOSYAL TESİSLER, DERNEK LOKALİ

a.      Sosyal Tesisler; üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacına uygun olarak düzenlenir. Sosyal Tesislerin Yönetmeliklere göre idaresi ve işletilmesi faaliyetlerinin
yürütülmesinden, Yönetim Kurulu sorumludur.  Dernek Lokali; üyeler arası iletişimi arttırmak, fikir alışverişinde bulunmak, etkinlik ve faaliyetleri gerçekleştirmek için derneğin imkanlarının elverdiği
ölçüde gerekli yasal izinler alarak kurulan yerdir. Dernek lokalinin idaresi ve işletilmesi yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

 İşbu yerlerde yapılacak ilaveler ve yeni yapılacak diğer tesisler için Yönetim Kurulu gerekli tatbikat projeleri ve mali projeleri kendi sorumluluğunda yürütür.

Derneğin tesisi ve faaliyetlerinden yararlanmak isteyen her üye, bu imkanlardan yararlanabilir. Faydalanmanın esas ve şartları yönetim kurulunca belirlenir.

 

MADDE-42 DERNEK DERGİSİ

Dernek dergisinin çıkarılış usulü ve içeriği yönetim kurulunca belirlenir. Dernek dergisi vasıtasıyla sağlanan gelirler, dernek geliri kabul edilir.

MADDE-43 DEFTER VE KAYITLAR

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

            Defter tutma esasları;

            Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

            Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

            Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

            Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

            Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

            a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

            1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

            2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

            3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

            4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşya, marka, satın alınış tarihi ve benzeri özellikleri belirtilerek bu deftere kaydedilir. İlk üç defterin gereği gibi tutulmasından Yönetim Kurulunun Genel Sekreter üyesi, geriye kalan iki defterin tutulmasından ise sayman üye sorumludur.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

            1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

            2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) ( Dernek Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE-44 BEYANNAME

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin ( Dernek Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE-45 BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE-46 TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLME USULÜ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE-47 DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme
halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin
alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

            Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç (3) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi(7) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

MADDE-48 DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE-49 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medenî Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 49 (Kırk dokuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

HİÇ KİMSE ONKOLOJİ, HEMATOLOJİ KORİDORUNDA YALNIZ KALMAYACAK. 2h

Çiğdem Kuzucu

Dernek Başkanı